Categories Thông báo

Danh sách hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

Sinh viên nhanh chóng liên hệ gặp giảng viên phản biện để chấm báo cáo.

Khi gặp phản biện, sinh viên cần chuẩn bị quyển báo cáo hoàn chỉnh+chương trình demo+…

Các sinh viên chú ý có mặt lúc 8h00 và 13h00 các ngày bảo vệ (không được đến trễ, vì hội đồng có thể thay đổi thứ tự báo cáo)

HOI DONG KLTN_2016

HOI DONG KLTN_2016 – KHTN

ThongtinGVPB