Phòng KHTC kính chuyển DSSV Khoa KHMT chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017, tính đến hết 13.11.2016 (Danh sách đính kèm).
SV kiểm tra và nhanh chóng hoàn thành học phí.