Sinh viên xem thông tin chi tiết ở file kế hoạch đính kèm.

73-ke-hoach-to-chuc-le-tot-nghiep