Các sinh viên chính quy đại trà + tài năng đăng ký đề tài để thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2017

  • Phiếu đăng ký có xác nhận của GV hướng dẫn.

Thời gian nộp: đến ngày 03/03/2017.

BangDiemTH_8

MAU-PHIEU DANG KY KLTN