Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ của HK1 2016-2017 có thể gửi đơn xin cứu xét.

Thời gian: từ nay đến ngày 08/03/2017 tại VP Khoa : phòng E5.2

Danh sach XLHV HK1-2016_270217 xet