Lịch tiếp sinh viên HK2 NH 2016-2017

STT

HỌ VÀ TÊN CVHT LỚP EMAIL THỜI GIAN TIẾP

PHÒNG

1 Huỳnh Thị Thanh Thương KHTN2013 thuonghtt@uit.edu.vn thứ 4; 8h00 – 11h00 E5.8
2 Phạm Nguyễn Trường An KHMT2013 truonganpn@uit.edu.vn thứ 4; 9h45 – 11h00 E5.8
3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm KHMT2014 diemntn@uit.edu.vn thứ 3; 08h00 – 09h15 E5.8
4 Trần Nguyên Phong KHTN2014 phongtn@uit.edu.vn thứ 3; 15h00 – 16h15 E5.4
5 Cáp Phạm Đình Thăng KHTN2015 thangcpd@uit.edu.vn thứ 5; 9h30 – 12h00 E5.1
6 Hồ Long Vân KHMT2015 vanhl@uit.edu.vn thứ 5: 9h00 – 11h00 E5.8
7 Nguyễn Bích Vân KHMT2016 vannb@uit.edu.vn thứ 2; 14h00 – 16h00 E5.4
8 Ngô Quốc Hưng KHTN2016 hungnq@uit.edu.vn thứ 3; 09h00 – 11h00 E5.2
9 Mai Tiến Dũng KHMT01 dungnt@uit.edu.vn thứ 3; 09h30 – 15h00 E5.6