Sinh viên xem thông tin chi tiết ở file kế hoạch đính kèm.

08-KH-ĐHCNTT,27-4-2017,Scan