DSSV Khoa KHMT chưa hoàn thành học phí học kỳ 2, 2016-2017 (Hết 07/05/2017)


Chuyển đến các bạn danh sách sinh viên  Khoa Khoa học Máy tính chưa hoàn thành học phí học kỳ 2, 2016-2017, tính đến hết 07/05/2017 (File đính kèm). Các bạn nhanh chóng hoàn thành học phí.

KHMT_DSSV CHUA HOAN THANH HOC PHI HK2 2016-2017_Het 07.05.2017