Categories Thông báo

V/v điều chỉnh tên đề tài khoá luận tốt nghiệp

Hiện nay, việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp đã đến giai đoạn giữa kỳ. Sinh viên cần thực hiện báo cáo giữa kỳ theo yêu cầu của GV hướng dẫn.

Nếu sinh viên cần điều chỉnh tên đề tài khoá luận tốt nghiệp thì gửi đơn về VP Khoa đến hết ngày 17/05/2017.

Dự kiến thời gian báo cáo khoá luận trong tuần lễ từ 24/07 – 28/07/2017.

DS SV DANG KY KLTN_2017 – KHTN

DS SV DANG KY KLTN_2017 – KHMT

MAU-DON XIN THAY DOI TEN DE TAI KLTN