Categories Thông báoTin tức

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học trẻ Trường ĐH CNTT năm 2017

Nội dung Hội nghị: tập trung vào các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục – đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Hình thức trình bày báo cáo:

  • Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Báo cáo theo định dạng của LNCS Author Guidelines – Springer.
  • Báo cáo dài không quá 10 trang A4 (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, và danh mục tài liệu tham khảo, …).

Thời gian:

  • Nộp toàn văn bài báo: 15/08/2017.
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 30/08/2017.
  • Tổ chức Hội nghị: 09/2017.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài: