Sinh viên chú ý hoàn thành việc nộp lại khoá luận tốt nghiệp mới được công nhận điểm.

BANG DIEM KLTN 2017-KHMT