Điều chỉnh thời gian hội đồng bảo vệ KLTN

Do GV bận công việc, nên có 04 hội đồng sẽ dời thời gian báo cáo sang sáng thứ hai 21/08/2017.

Sinh viên các hội đồng này chú ý báo cáo theo lịch thay đổi.

HOI DONG KLTN_2017 – KHTN