Categories Thông báo

Điều chỉnh thời gian bảo vệ KLTN (lần 2)

Do thành viên hội đồng bận công việc nên Khoa điều chỉnh thời gian báo cáo 04 hội đồng của các nhóm sau:

  1. Lê Trương Gia Huy; Nguyễn Ngọc Ân
  2. Đào Duy Tân; Trần Hoàng Nhân
  3. Đỗ Duy Thảo; Hoàng Văn Kế
  4. Hứa Trí Dũng

Thời gian: sáng thứ ba 22/08/2017.

Phòng C101.

HOI DONG KLTN_2017 – KHTN – DieuChinh