Do thành viên hội đồng bận công việc nên Khoa điều chỉnh thời gian báo cáo 04 hội đồng của các nhóm sau:

  1. Lê Trương Gia Huy; Nguyễn Ngọc Ân
  2. Đào Duy Tân; Trần Hoàng Nhân
  3. Đỗ Duy Thảo; Hoàng Văn Kế
  4. Hứa Trí Dũng

Thời gian: sáng thứ ba 22/08/2017.

Phòng C101.

HOI DONG KLTN_2017 – KHTN – DieuChinh