ĐIỂM BẢO VỆ KLTN HỆ TÀI NĂNG NĂM 2017

Sinh viên hệ tài năng nhanh chóng chỉnh sửa khoá luận tốt nghiệp và nộp lại đến ngày 01/09/2017 để kịp hoàn thành kết quả xét tốt nghiệp.

Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo bìa cứng (theo mẫu) + 02 CD (file PDF nội dung quyển báo cáo, dán vào quyển báo cáo)

  • 01 quyển nộp trực tiếp cho thư viện.
  • 01 quyển nộp tại VP Khoa.

BANG DIEM KLTN_2017 – KHTN