Nội dung Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT năm 2017.

Tập tin đính kèm.