Thông báo vv nhắc nhở hoàn thành học phí HK1 2017-2018