25-KH-ĐHCNTT, 13-11-2017, KH Tổ chức Lễ TN đợt 2 -2017