Thông báo nội dung xử lý mã AV1,2,3 và Giải tích 1,2