Categories Thông báoThông tin chung

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Phòng đào tạo đã kiểm tra và gửi danh sách các sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp.

Các sinh viên không đủ điều kiện liên hệ phòng đào tạo để đăng ký thêm các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp.

BangDiemTH_KLTN