Quý Thầy Cô GVHD và SV thực hiện đề tài lưu ý kiểm tra sự trùng lắp với các KLTN đã thực hiện tại Khoa và Trường. Danh sách KLTN của Khoa KHMT có thể được tham khảo tại: https://cs.uit.edu.vn/nckh-sv-ds-de-tai/

154_QD-DHCNTT,21-3-2018_SCAN