Thông báo đến các bạn sinh viên về việc điều chỉnh cách sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy trong file đính kèm.

256_QD_DHCNTT,27_4_2018_Scan

Thong bao dieu chinh ĐRL