v/v TB sinh viên tham dự seminar với Giáo sư trường SUTD

Mời các bạn sinh viên tham dự seminar với thông tin như sau: Thời gian: 9h30 đến 10h30 ngày 04/06/2018 (thứ hai) Địa điểm: E1.1 Nội dung: -Seminar về học thuật về: Sharing Economy và Game Theorretic Methods, trình bày bổi GS. Costas (ttps://scholar.google.gr/citations?user=_vDxlTUAAAAJ&hl=en ) Computer Vision và Deep Learning, trình bày bởi Prof. Ngai-Man […]