v/v TB sinh viên tham dự seminar với Giáo sư trường SUTD

Mời các bạn sinh viên tham dự seminar với thông tin như sau:

Thời gian: 9h30 đến 10h30 ngày 04/06/2018 (thứ hai)

Địa điểm: E1.1

Nội dung:

-Seminar về học thuật về:

 – Giới thiệu về SUTD và học bổng tại SUTD (phỏng vấn trực tiếp)
Ghi chú: Ưu tiên sinh viên năm 4

Vietnam Talks June 2018 (link giới thiệu)