Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Nhằm giúp sinh viên viết báo cáo khoá luận và báo cáo trước hội đồng đạt kết quả tốt.
Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện viết báo cáo khoá luận tốt nghiệp và các vấn đề liên quan đến báo cáo khoá luận.
Khoa đề nghị tất cả các sinh viên đang thực hiện khoá luận đến tham dự đầy đủ.

Các sinh viên khác quan tâm có thể đến tham dự.

Thời gian: 09h30 sáng thứ năm 07/06/2018
Địa điểm: phòng C107.