Thông báo kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên KHMT hệ đại trà và tài năng:

  • Thời gian nộp báo cáo: 02-04/07/2018 (đơn đăng ký + 03 quyển báo cáo bìa mềm)
  • Thời gian gặp phản biện: từ 09-19/07/2018
  • Thời gian bảo vệ: từ 23-28/07/2018
  • Sau khi bảo vệ 02 tuần, sinh viên nộp 02 quyển báo cáo bìa cứng mạ vàng + CD. 01 quyển nộp tại VP Khoa, 01 quyển nộp tại Thư viện)
  • Hình thức trình bày khoá luận và mẫu đơn xem tại mục Học vụ –> Biểu mẫu.

Lưu ý: để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục bảo vệ, đề nghị sinh viên nộp hồ sơ đúng quy định và thời gian.