Categories Thông báoTin tức

Thông báo kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên KHMT hệ đại trà và tài năng:

  • Thời gian nộp báo cáo: 02-04/07/2018 (đơn đăng ký + 03 quyển báo cáo bìa mềm)
  • Thời gian gặp phản biện: từ 09-19/07/2018
  • Thời gian bảo vệ: từ 23-28/07/2018
  • Sau khi bảo vệ 02 tuần, sinh viên nộp 02 quyển báo cáo bìa cứng mạ vàng + CD. 01 quyển nộp tại VP Khoa, 01 quyển nộp tại Thư viện)
  • Hình thức trình bày khoá luận và mẫu đơn xem tại mục Học vụ –> Biểu mẫu.

Lưu ý: để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục bảo vệ, đề nghị sinh viên nộp hồ sơ đúng quy định và thời gian.