Chúc mừng Khoa KHMT được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chúc mừng Khoa Khoa học máy tính được trao Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quyết định số 1950/QĐ-BGDĐT ngày 23/05/2018 (link quyết định đính kèm).

1950_QD_BGDDT 23_5_2018