Chúc mừng Khoa Khoa học máy tính được trao Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quyết định số 1950/QĐ-BGDĐT ngày 23/05/2018 (link quyết định đính kèm).

1950_QD_BGDDT 23_5_2018