Danh sách hội đồng đánh giá KLTN

Sinh viên hệ tài năng sẽ báo cáo KLTN:

  • Sáng thứ năm 02/08/2018 (05 nhóm – 18 báo cáo)
  • Sáng thứ ba 07/08/2018 (01 nhóm – 02 báo cáo)

Sinh viên hệ chính quy đại trà:

  • Sáng thứ sáu 03/08/2018 (03 nhóm – 11 báo cáo)

Sinh viên xem danh sách hội đồng trong file đính kèm, sau đó liên hệ đến gặp trực tiếp GV phản biện.

Sinh viên liên hệ VP Khoa để nhận thông tin GV và nhận quyển báo cáo (hoặc tự in quyển mới đem đến gặp GV phản biện)

HOIDONG_KLTN_2018 – KHTN

HOIDONG_KLTN 2018 – KHMT