Quyết định số 648/QĐ-ĐHCNTT ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc thành lập Tổ ĐBCL Khoa KHMT.