Thông báo học bổng cho sinh viên Khoa Khoa học Máy tính, năm học 2018

Các em sinh viên Khoa Khoa học Máy tính thân mến, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính là quỹ học bổng dành cho sinh viên đang học tập tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Học bổng do cựu sinh viên của Khoa tài trợ hàng năm nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học tập, nghiên cứu.

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày thông báo cho đến ngày 15/9/2018.

Chi tiết thông báo, các bạn xem trong tập tin đính kèm.