ĐIỂM BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên chỉnh sửa khoá luận tốt nghiệp và nộp lại 02 quyển báo cáo khoá luận (bìa cứng + mạ vàng) Mỗi quyển kèm theo 01 CD (file PDF báo cáo) Thời gian nộp: