Thông báo về việc chuyển sang sinh viên tự do

Hiện nay, sinh viên khoá 2012 đã hết thời gian đào tạo.

Nếu muốn tiếp tục theo học để hoàn thành chương trình và nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên phải làm đơn xin chuyển sang sinh viên tự do.

Sinh viên khoá 2012 có tên trong danh sách gửi đơn về VP khoa đến ngày thứ ba 02/10/2018.

Sau thời gian này sinh viên không có đơn sẽ bị buộc thôi học.

Don_chuyen_sang_tu_do

DSSV XLHV HK2,3_2017-2018_KHMT