Đánh giá AUN-QA


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từ ngày 8-10/1/2019, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) sẽ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo của Khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Đoàn đánh giá do giáo sư Wan Ahmad Kamil Mahmood và giáo sư John Donnie Ramos phụ trách.

Một số hình ảnh làm việc giữa Đoàn đánh giá với các bên liên quan:

+ Hội đồng Khoa, Ban Chủ nhiệm khoa và đội ngũ viết báo cáo

+ Phỏng vấn Giảng viên

+ Phỏng vấn Sinh viên

+ Phỏng vấn Đội ngũ hỗ trợ

+ Phỏng vấn Cựu sinh viên

+ Phỏng vấn Doanh nghiệp