Thông báo thay đổi thời gian bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Các hội đồng của sinh viên tài năng nhóm 01 và nhóm 02 sẽ thay đổi ngày bảo vệ.

Thời gian: 08h00 sáng thứ tư 07/08/2019.

Phòng C101 và C106.