Thông báo xử lý học vụ HK 2, 3 năm học 2018-2019

Sinh viên có tên trong danh sách xử lý học vụ có thể làm đơn xin xem xét.

  • Sinh viên khoá 2011 đã quá hạn đào tạo : không xem xét gia hạn.
  • Sinh viên khoá 2013 đã quá hạn đào tạo : có thể làm đơn xin xét gia hạn đào tạo (nếu không có đơn sẽ buộc thôi học)
  • Thời gian nộp đơn: đến ngày 26/09/2019 tại VP Khoa.