Hỗ trợ sinh viên trong việc đăng ký học phần

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên muốn đăng ký những môn học của khoa khác làm môn tự chọn tự do nhưng chưa đăng ký được.

Sinh viên có thể điền vào form sau, Khoa sẽ hỗ trợ đăng ký trong đợt điều chỉnh đăng ký học phần tiếp theo.

Thời gian: đến hết thứ sáu 20/12/2019

https://forms.gle/oNY8VQwmBES7x9GV7