Thông báo kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp HK2 2019-2020

Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện khoá luận tốt nghiệp (CS505) chuẩn bị theo các bước sau:

Từ 10/02/2020 – 14/02/2020: nộp đăng ký đề tài khoá luận (theo mẫu)

Từ 20/04/2020 – 24/04/2020: báo cáo giữa kỳ

Thời gian bảo vệ (dự kiến): tuần cuối tháng 06 hoặc đầu tháng 07.