thông báo xử lý học vụ hk1 2019-2020

Sinh viên có tên trong trong danh sách dự kiến xử lý học vụ HK1 2019-2020, nếu có lý do chính đáng có thể nộp đơn xin xem xét giảm mức xử lý.

Sinh viên nộp đơn theo mẫu qua email: kietnt@uit.edu.vn

Sinh viên nên nộp kèm những minh chứng cần thiết (nếu có) để khoa trình bày với hội đồng xử lý học vụ.

Thời gian nộp đơn: đến hết ngày 27/04/2020.