Thông báo đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau

I. Đối tượng:

  1. . Đối tượng đăng ký:

Sinh viên hệ đại học chính quy (văn bằng 1) đang học tại trường trong thời gian đào tạo theo kế hoạch học tập của khóa học, không bị kỷ luật trong học kỳ 1 năm học 2010-2020.

  1. .  Đối tượng xét học bổng:

II.  Cách thức đăng ký:

– Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 đăng ký theo link: https://forms.gle/4o5Tb79DxYYZTqTM9 . Nếu số SV đăng ký nhiều hơn số suất học bổng thì học bổng sẽ được cấp theo thứ tự ưu tiên.

– Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/6/2020.

III. Lưu ý:

– Chỉ xét học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên đăng ký theo thông báo.

– Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên.

– Không xét học bổng đối với (dựa vào điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020):

+ Sinh viên không tham gia BHYT (mục 2.3)

+ Sinh viên phát ngôn không đúng mực trên forum (mục 4.14)

* Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

–  Forum trường: https://forum.uit.edu.vn/node/544636;

–  Phòng CTSV – A101;

–  Email ctsv@uit.edu.vn.