Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trong học kỳ 2, 2019-2020 như sau:

  • Từ ngày 20/07 – 24/07:
    • Đăng ký bảo vệ khoá luận (theo mẫu)
    • Nộp 01 quyển báo cáo bìa mềm
  • Từ ngày 03/08 – 07/08: sinh viên gặp phản biện
  • Từ ngày 10/08 – 15/08: tổ chức các hội đồng đánh giá KLTN.
  • 02 tuần sau khi bảo vệ xong, sinh viên nộp lại 02 quyển báo cáo bìa cứng + 02 CD.

Trên đây là kế hoạch dự kiến, thời gian tổ chức hội đồng có thể điều chỉnh tuỳ theo lịch của các giảng viên.