TB tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Trường phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi tư vấn đợt 1 vào tháng 9 năm 2020 với nội dung “ Quyền sở hữu trí tuệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệtrong lĩnh vực công nghệ thông tin”

Báo cáo viên: ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM.

Đối tượng tham gia: Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thời gian: Chiều thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường E

Nội dung:

– Vai trò của Quyền sở hữu trí tuệ trong học tập và nghiên cứu khoa học

– Những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong học tập và nghiên cứu khoa học

– Cách thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và lĩnh vực công nghệ thông tin
 nói riêng

– Cách thức khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Văn hoá tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong sinh viên.

Chương trình:

13h30 – 14h00: đón khách

14h00 – 15h00: Báo cáo chuyên đề

15h00 – 16h00: Thảo luận và thực hành.

16h00 – 16h30: Tư vấn chuyên sâu cho từng đối tượng.

Phòng kính đề nghị Quý Khoa cử ít nhất hai giảng viên đăng ký tham gia, và phổ biến đến sinh viên đăng ký tham dự, kính nhờ phòng Công tác sinh viên hỗ trợ thông báo cho các bạn sinh viên được biết và tham dự. Phòng xin gửi form đăng ký:

https://bom.to/lDLHk4u