Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo về việc hỗ trợ công bố KH cho SV, HVCH, NCS đợt tháng 05/2021

Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học từ tháng 11/2020 đến nay đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến ngày 07/05/2021.

Lưu ý: Danh sách các môn học sẽ được miễn/cộng điểm nếu có bài báo KH bao gồm: Thực tập(CS551), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (CS519).

https://khcn.uit.edu.vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu