Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo lùi thời điểm xét chuẩn quá trình ngoại ngữ năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên chính quy tất cả các khóa được lùi thời điểm xét chuẩn quá trình sang đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Sinh viên tham khảo Chuẩn quá trình về ngoại ngữ trong Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/5-quy-dinh-dao-tao-ngoai-ngu-doi-voi-he-dai-hoc-chinh-quy-cua-truong-dhcntt