THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÔNG BỐ KH CHO SV, HVCH, NCS BỔ SUNG ĐỢT THÁNG 08/2021


Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến ngày 26/08/2021.

Lưu ý: Danh sách các môn học sẽ được miễn/cộng điểm nếu có bài báo KH bao gồm: Thực tập(CS551), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (CS519).

https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-xet-khen-thuong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-dot-bo-sung-thang-8-nam-2021