Chúc mừng Tiến sĩ Lương Ngọc Hoàng – giảng viên khoa Khoa Khoa học Máy tính nhận được học bổng sau tiến sĩ từ quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)


?Chúc mừng Tiến sĩ ??̛?̛?? ???̣? ???̀?? – giảng viên khoa Khoa Khoa học Máy tính đã xuất sắc nhận được học bổng sau tiến sĩ từ quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBIGDATA) ?