Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2021


Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn  về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2021 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 30/11/2021.

Link đăng ký: https://forms.gle/Y3xpyA3TtR289dsU8