Qui trình đăng ký và đánh giá học phần thực tập

Sinh viên các chương trình chính quy (đại trà, chất lượng cao, tài năng) – Học phần CS551

– Bước 1: Sinh viên đăng ký học phần thực tập theo các đợt đăng ký học phần.
– Bước 2: Sinh viên đăng ký làm giấy giới thiệu (theo mẫu)
– Bước 3: Sau khi hoàn thành thực tập, sinh viên nộp bản nhận xét của doanh nghiệp (theo mẫu) và các minh chứng khác (nếu có).

– Bước 4: Khoa thành lập hội đồng đánh giá.

– Bước 5: Sinh viên trình bày báo cáo kết quả thực tập trước hội đồng.
– Bước 6: Khoa công bố kết quả đánh giá.
Sinh viên chương trình liên kết quốc tế BCU:

– Bước 1: Sinh viên đăng ký công ty thực tập.

– Bước 2: Sau khi hoàn thành thực tập, sinh viên nộp bản nhận xét của doanh nghiệp (theo mẫu) và các minh chứng khác (nếu có).
– Bước 3: Khoa thành lập hội đồng đánh giá.

– Bước 4: Sinh viên trình bày báo cáo kết quả thực tập trước hội đồng.
– Bước 5: Khoa công bố kết quả đánh giá.

Yêu cầu thực tập:

– Nội dung thực tập liên quan đến ngành được đào tạo.

– Thời gian thực tập đạt tối thiểu 90 giờ học qui đổi.