Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

STT Ngày Công việc 1 06/5/2022 – 15/5/2022 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep 2 18/5/2022-23/5/2022 Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có 3 24/5/2022-25/5/2022 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp. 4 30/5/2022 Ban hành QĐ công nhận […]