Thông báo xét khen thưởng, hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học đợt 1 năm 2022


Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 16/05/2022.

Form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA

Lưu ý: Danh sách các môn học sẽ được Khoa KHMT xét miễn/cộng điểm nếu có bài báo KH bao gồm: Thực tập(CS551), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (CS519).

SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký và forward Response Receipt về về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa (uyenptt@uit.edu.vn) , Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý. t quả về uyenptt@uit.edu.vn