Thông báo Seminar học thuật Khoa

Chủ đề: Toán cho KHMT

Báo cáo: TS. Cao Thanh Tình – PGS.TS. Lê Đình Duy

Thời gian: 10:00 thứ 5 ngày 02/06/2022

Địa điểm: Phòng E5.3