THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG TRÌNH BCU


Sinh viên BCU đang thực tập trong HK này sẽ báo cáo thực tập như sau:

Thời gian: từ 13h00 ngày 30/06/2022.

Địa điểm: phòng E5.3

Sinh viên cần chuẩn bị:

  • Slide báo cáo trong vòng 10 phút.
  • Phiếu nhận xét của doanh nghiệp.